Kies Centric voor de Omgevingswet

Alles onder één dak: kennis, software, partners

Kies Centric voor de Omgevingswet

Centric staat voor je klaar

De deadline nadert; wat heb je minimaal nodig om taken onder de Omgevingswet goed uit te voeren? En wat kan je mogelijk nog meer bereiken?

De Omgevingswet-ketens ‘van plan tot publicatie’, ‘van idee tot afhandeling’ en ‘van vraag tot informatie’ vertalen we graag naar een heldere roadmap voor je. Wij bieden diensten om je op weg te helpen naar de Omgevingswet terwijl je de huidige taken gewoon blijft uitvoeren. Werk de organisatie met Centric Leefomgeving, dan gaan de medewerkers en de processen met deze voorbereiding, naadloos over op de Omgevingswet. Dat beloven we!

Centric Leefomgeving all in one 2

Ben je al van start?

Eén overzichtelijke wet, een heldere taakverdeling en minder loketten; om de ambities van de Omgevingswet te laten slagen gaan overheden op een andere en nieuwe manier werken. Participatie, intensieve samenwerking met alle betrokkenen en een gelijke informatiepositie voor iedereen, zijn hierbij fundamenteel.

De Omgevingswet vraagt om een zeer goede informatiehuishouding een een ingrijpende vernieuwing van de informatievoorziening. De eerste grote stap hierbij is de integratie met het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daarom ontwikkelde Centric de online dienst voor de Leefomgeving. Een vernieuwende dienst die verbonden is met zowel landelijke als lokale voorzieningen en die geïntegreerd werkt met oplossingen van partners.

Deze verbindingen geven je een compleet en actueel beeld van de fysieke leefomgeving bij adviserende, planologische en VTH-processen. Voor een soepele overgang van de huidige wetgeving naar de Omgevingswet, is Centric Leefomgeving ook ingericht om de huidige werkzaamheden voort te zetten volgens de Wabo en verordeningen.

Werk aan de winkel

De Omgevingswet is een omvangrijke stelselherziening van het omgevingsrecht en heeft tot doel het systeem ‘eenvoudig beter’ te maken. Bijvoorbeeld door brede participatie bij de start van een ontwikkeling in de fysieke leefomgeving. Dat moet zorgen voor betere plan- en besluitvorming en daardoor voor meer draagvlak en minder kosten.

Wie iets wil gaan ondernemen in de fysieke leefomgeving (de initiatiefnemer) oriënteert zich via het nieuwe Omgevingsloket. Dit loket kan alleen werken als het voldoende informatie bevat. Overheden zorgen voor deze vulling. Zo leveren alle gemeenten een Omgevingsplan aan met, naast juridisch jargon, voor een ieder begrijpelijke tekst in de vorm van zogenaamde toepasbare regels.

Na de oriëntatie kan de initiatiefnemer een melding indienen of een vergunning aanvragen. Ook hiervoor gebruikt de initiatiefnemer het nieuwe Omgevingsloket. Via een vraag- en antwoordspel weet de initiatiefnemer precies waar hij of zij aan toe is en wat de indieningsvereisten zijn. De melding of aanvraag van de initiatiefnemer komt digitaal binnen bij het bevoegd gezag.

Het Omgevingsloket is een onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO is een ondersteunende voorziening die alle informatiestromen verzorgt tussen alle betrokkenen. Alle overheden en uitvoerende diensten zijn onder de Omgevingswet verbonden met het DSO.

Voorbereiding nu echt gestart

Overheden en uitvoerende diensten zijn zich aan het voorbereiden door kennis te vergaren, praktijkervaring op te doen en processen te herzien. Er worden stappen gezet om meer integraal (samen) te werken, het Omgevingsplan vorm te geven en VTH-processen aan te passen aan de nieuwe wet. Dit alles naast de uitvoering van de huidige taken. Programmamanagers en projectleiders Omgevingswet vragen zich af hoe zij de implementatie van de wet organisatorisch tijdig voor elkaar krijgen. De Omgevingswet is een enorme transitie en capaciteit binnen de eigen organisatie is schaars.

Benieuwd wat Centric en onze partners voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons.