Kies Centric voor de Omgevingswet

Alles onder één dak: kennis, software, partners

Kies Centric voor de Omgevingswet

De Omgevingswet, die in januari 2021 in werking treedt, integreert zo’n 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Diverse regelingen rond bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur zijn in de nieuwe wet samengebracht.

De Omgevingswet vraagt een andere en nieuwe manier van werken van overheden. Participatie, samenwerking tussen overheden en regio’s, gecontroleerd delen van informatie en gelijke informatiepositie tussen organisaties, zijn hierbij fundamenteel. Voor het kunnen behalen van de beoogde doelen van de Omgevingswet hebben partijen een groot belang bij goede samenwerking in de keten met: andere bevoegde gezagen, uitvoeringspartners, initiatiefnemers en belanghebbenden. Een goede informatiehuishouding is hierbij essentieel.

Centric ontzorgt overheden bij de invoering en uitvoering van de Omgevingswet.

Lees meer